Általános Szerződési Feltételek

KULCS-SOFT SZÁMÍTÁSTECHNIKA NYRT.

A Kulcs-Soft Számítástechnika Nyrt. Általános Szerződési Feltételeiben 2017.09.11-án a következő pontban történt változás: 4.2.

A Szolgáltató

Név: Kulcs-Soft Számítástechnika Nyrt. (Kulcs-Soft Nyrt.)
Székhely: 1022 Budapest Törökvész u. 30/a
Képviselő neve: Kulcsár Tibor Elnök-vezérigazgató
Cégjegyzékszám: 01-10-045531
Bejegyző bíróság: Fővárosi Bíróság mint Cégbíróság
Adószám: 13812203-2-41
Közösségi adószám: HU13812203
Számlavezető Bank: CIB BANK Zrt.
Bankszámlaszám: 10700079-02057709-51100005
E-mail: [email protected]

Általános rendelkezések

1. Szolgáltatás

A szolgáltatás tárgya a Kulcs-Soft Nyrt. szoftverek használatának rendelkezésre bocsátása (továbbiakban Szolgáltatás), valamint a szoftverekhez tartozó, a szerződés további fejezeteiben leírt kiegészítő szolgáltatások nyújtása. A Felhasználónak szoftvertől függően lehetősége van a szoftver használati jogának megvásárlására, valamint havidíj fizetése mellett, bérlésére. A Felhasználó használati joga az élő terméktámogatási vagy bérlési időszak alatt megjelent mindenkori legfrissebb szoftververziókra keletkezik. A Kulcs-Soft szoftver frissítése a Felhasználó felelőssége és feladata. A Szolgáltató élő havidíjas (bérleti konstrukció) vagy terméktámogatási szerződéssel rendelkező ügyfelei ingyenesen letölthetik a szoftver megjelenő frissítéseit a Kulcs-Soft Nyrt. internetes oldaláról (http://www.ks.hu).

2. Alkalmazás

A jelen általános szerződési feltételek (a továbbiakban ÁSZF) kizárólag a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi IV. törvény értelmében vett, gazdasági vagy szakmai tevékenysége körébe eső célból szerződést kötő személyekre alkalmazandó.

A Felhasználó által alkalmazott általános szerződési feltételek nem képezik a felek között létrejött szerződés részét, kivéve, ha a felek kifejezetten írásban eltérően állapodtak meg.

Amennyiben a jelen ÁSZF olyan szerződési feltételt tartalmaz, amely a szokásos szerződési gyakorlattól, vagy a szerződésre vonatkozó rendelkezésektől lényegesen eltér, az külön figyelemfelhívó tájékoztatásként vastag betűvel került megjelölésre. A Felhasználó a jelen ÁSZF elfogadásával megerősíti, hogy ezen szerződési feltételről kifejezett tájékoztatásban részesült és azt a külön figyelemfelhívó tájékoztatást követően kifejezetten elfogadja.

Használati feltételek

A. Havidíjas konstrukció

3. A szerződés kezdete, futamideje és felmondása

3.1. A Felhasználó a Szolgáltatóval köt szerződést az adott szoftver havidíjas használatára. A szerződés a Felhasználó, Szolgáltató webáruházában, telefonon, vagy írásban történő megrendelése, és annak Szolgáltató általi befogadása által jön létre. A szerződéskötéssel a Kulcs- Soft szoftver használata a szerződéskötés napjától kezdve díjköteles.

3.2. A szerződés határozatlan időre szól.

A Felhasználó a szerződést szabályszerűen írásban bármikor azonnali hatállyal felmondhatja. Ebben az esetben az adott hónapra vonatkozó havidíj arányos része a Felhasználó részére kiszámlázásra kerül.

A Szolgáltató azonnali hatállyal felfüggesztheti a szolgáltatása teljesítését, ha a Felhasználó nem teljesítette határidőre a szolgáltatási díj kifizetését, vagy annak meghatározott részét. A felfüggesztés maximális időszaka az aktuális számla lejáratától számított maximum 30 nap. Ez idő alatt a Felhasználó a szoftvert és a hozzá kapcsolódó kiegészítő szolgáltatásokat nem tudja használni. Amennyiben a szolgáltatási díj kiegyenlítésre kerül, abban az esetben a Szolgáltató újra aktiválja a Felhasználó hozzáférését a szoftverhez és a szoftverhez kötődő kiegészítő szolgáltatásokhoz. Amennyiben a havidíj kiegyenlítés a számla fizetési határideje után maximum 30 napig nem történik meg, a szerződés automatikusan felmondásra kerül. Felmondás esetében a Szolgáltató a Felhasználó összes szoftverhez kapcsolódó kiegészítő szolgáltatását megszűnteti, és a kiegészítő szolgáltatások adatait törli. A Felhasználó a felfüggesztés ideje alatti időszakra is köteles a szolgáltatás havidíjának teljesítésére.

Amennyiben a Felhasználó egy már felmondott, vagy a fenti okok miatt automatikusan felmondásra került bérleti szolgáltatást szeretne aktiválni, a következő feltételekkel teheti meg. Amennyiben egy teljesen új adatbázisban szeretne dolgozni, abban az esetben újra megrendeli a szolgáltatást, és befizeti az első havidíjat. Amennyiben a Felhasználó a régi adatbázisát szeretné újraaktiválni a szoftverben, a felmondás és az újraaktiválás közötti időszakra eső teljes szolgáltatási díj megfizetésével a Szolgáltató számára erre is lehetősége van.

A Szolgáltató azonnali hatállyal felmondhatja a szerződést, ha a Felhasználónak 30 napon túli lejárt tartozása van vele szemben, vagy az Felhasználó ellen felszámolási eljárást kezdeményeznek, illetve jelen szerződésben foglaltakat.

3.3. A szerződés megszűnésével véget ér a Szolgáltató szolgáltatási kötelezettsége, és azon kötelezettsége is, mely szerint a Felhasználó számára a szoftverhez kötődő egyéb kiegészítő szolgáltatásokat biztosít.

4. Fizetési feltételek

4.1. A Szolgáltató szolgáltatásai ellenében történő fizetés mértéke és lejárta, a szerződéskötéskor érvényes árlista alapján történik. Az árak nem tartalmazzák a mindenkor érvényes ÁFA díját.

4.2. A fizetés minden hónapban előre, az e-mailen kiküldött proforma számla alapján történik. Amennyiben a Felhasználó kiegyenlítette a havidíjat, Szolgáltató a Felhasználó részére a számlát távszámla formájában küldi meg. A számla papír alapú számlának minősül, csak nyomtatott formában hiteles, így a számla kinyomtatása és archiválása is a Felhasználó felelőssége.

4.3. A Szolgáltató a szolgáltatás díját megemelheti, amennyiben arról írásos tájékoztatást küld az ügyfeleknek, legalább 2 hónappal a díjemelést megelőzően. Amennyiben a Felhasználó nem mondja fel a szerződést szabályszerűen, legkésőbb addig az időpontig, míg az emelés esedékessé válik, úgy rá a továbbiakban az emelt szolgáltatási díjak vonatkoznak.

5. Az Ügyfélre vonatkozó felhasználási feltételek

5.1. A Szolgáltató a szoftver-termékhez egy nem kizárólagos, nem licenchez kötött, nem átruházható, időben a szerződés időtartamára korlátozott használati jogot ad a Felhasználónak, az alábbi szabályokhoz mérten.

5.2. A Felhasználó jogai az adott szoftver használatára korlátozódnak, mely bizonyos szoftverek esetében magában foglalja a jelen ÁSZF további fejezeteiben részletezett kiegészítő szolgáltatásokat is.

5.3. A szoftverrel kapcsolatos valamennyi jogot a Szolgáltató fenntartja. Tilos a szoftver mindennemű jogosulatlan használata. A Felhasználó nem jogosult a szoftvert másolni, harmadik személynek átadni vagy harmadik személy számára elérhetővé tenni, bérbe vagy kölcsön adni, megváltoztatni vagy máshogy átalakítani.

5.4. A szoftverhez biztosított termékszám kizárólag egyetlen adatbázis kiszolgáló példányra, és az ahhoz közvetlenül vagy számítógépes hálózaton kapcsolódó munkaállomásokra történő telepítését teszi lehetővé.

5.5. Különböző Kulcs-Soft szoftverek közötti átadás csak a mindenkori legfrissebb szoftververziók között működik, melynek előfeltétele mind a feladó, mind a fogadó programra megkötött élő havidíjas vagy terméktámogatási szerződés.

6. A Felhasználó kötelezettségei

6.1. A Felhasználó köteles a szolgáltatás nyújtásához szükséges adatokat teljes körűen és helyesen megadni, valamint az adataiban bekövetkezett változásokat haladéktalanul írásban közölni. Ez különösen vonatkozik a címmel kapcsolatos, számlázási adatokra, valamint az e-mail címre.

6.2. A Felhasználó felel a maga oldaláról szükséges használati előfeltételek megteremtéséért, a megfelelő hardvereszközök biztosításáért (lásd Rendszerkövetelmény) a telekommunikációs kapcsolatért a Felhasználó és a Szolgáltató szervere között. A Szolgáltatás csakis élő Internet kapcsolat mellett használható.

6.3. A Felhasználó köteles rendszerét és programjait úgy kialakítani (például megfelelő biztonsági intézkedések vírusok ellen, illetve azok terjedése ellen) hogy a biztonság, a feddhetetlenség, a rendszer elérhetősége ne csökkenjen.

6.4. A Felhasználó köteles a jelszavakat, illetve a hozzáférési adatokat, melyeket a szoftver esetében használ titokban tartani. Köteles azon szolgáltatások ellenértékének kiegyenlítésére is, melyeket egy harmadik fél az ő hozzáférési adataival és jelszavaival használ vagy megrendel. A Felhasználónak haladéktalanul tájékoztatnia kell a Szolgáltató, amint tudomást szerez arról, hogy egy jogosulatlan harmadik fél ismeri hozzáférési adatait vagy jelszavait. Emellett a Felhasználó köteles jelszavát azonnal megváltoztatni, ha úgy gondolja, hogy ahhoz egy harmadik fél hozzáférhetett.

6.5. A Felhasználó kötelezi magát arra, hogy az adatokat, melyeket a szoftverben kezel rendszeresen és az adatok jelentőségéhez mérten menti, azért, hogy ezek egy esetleges adatvesztés esetén pótolhatóvá váljanak.

6.6. A Felhasználó köteles a Szolgáltatót, az egyértelműen felismerhető hibákról tájékoztatni és megfelelő mértékben támogatni a hiba elhárítása során.

6.7. A programhiba lejelentése, csak írásban, az észlelt hiba reprodukálhatóságát elősegítő futtatáskörnyezeti leírással tehető meg. A programjavításra csak a Szolgáltató telephelyén van lehetőség. A programhiba megállapítására kizárólag a Szolgáltató jogosult. Ha a hiba nem minősül programhibának, akkor a Felhasználó köteles a hibaelemzésért, és a hiba megoldásáért az aktuálisan érvényes szolgáltatási árlista alapján megállapított díjat kifizetni.

6.8. Felhasználó köteles tartózkodni jelen szerződés tárgyára vonatkozó minden jogszabályellenes tevékenységtől, továbbá hatósági előírások és szerződéses kikötések megsértésétől.

7. Felelősség

7.1. Hibás teljesítés esetén a Felhasználó kérhet árleszállítást, vagy rendkívüli felmondással megszüntetheti a szerződést.

7.2. A Szolgáltató felelőssége a kezdeti felhasználói hiányosságok miatt kizárt.

7.3. A Szolgáltató nem vállal felelősséget semmilyen közvetett vagy közvetlen kárért (például, de nem kizárólagosan felsorolva, így egyéb lehetőséget sem kizárva: adatvesztés, üzleti haszon elmaradása, üzleti tevékenység félbeszakadása, egyéb anyagi veszteségek), mely a szoftver használatából vagy esetleges gátolt működéséből ered, nem ide értve a Ptk. 342 § (1) bekezdésében foglaltakat.

8. Adatvédelem

A Szolgáltató munkatársai és alkalmazottai elfogadják, hogy a szoftver használatával kapcsolatban a Felhasználót érintő bizalmas információkat és üzleti titkokat korlátlan ideig kötelesek megőrizni és azt harmadik személynek nem adhatják át.

B. A Felhasználó által megvásárolt, havidíj nélküli szoftver felhasználási feltételei

A szoftver megvásárlásával a Felhasználó másra át nem ruházható jogot kap arra, hogy a szoftvert telepítse és használatba vegye (továbbiakban Licenc jog). Szükség esetén a saját adatokkal feltöltött szoftverről biztonsági másolatot készíthet kizárólag biztonsági vagy archiválási célból.

A megvásárolt szoftvert a Szolgáltató külön írásos engedélye nélkül a Felhasználó nem adhatja semmilyen jogcímen más(ok) birtokába vagy használatába.

9. Egycéges illetve korlátlan céges változatokra vonatkozó szabályozások

Az egyes szoftverekből léteznek egycéges illetve korlátlan céges változatok, kivéve a Kulcs-Bér szoftvert, amely program esetében meghatározott létszám számfejtése engedélyezett. A szoftver használati engedély típusának és változatának felhasználhatósága (egycéges változat esetén az egy cég rögzítése, Kulcs-Bér esetén a számfejthető dolgozók létszáma) a Felhasználó vevő összes munkaállomására és telephelyére együttesen értendő.

10. Többszörös telepítés korlátozása

A szoftverhez biztosított termékszám kizárólag egyetlen adatbázis kiszolgáló példányra, és az ahhoz közvetlenül vagy számítógépes hálózaton kapcsolódó munkaállomásokra történő telepítését teszi lehetővé.

A szoftver használatát biztosító termékszám egyedi, amely azonosítja a szoftver felhasználóját, a használni kívánt szoftver típusát és ezen belül egycéges vagy korlátlan céges változatát (Kulcs-Bér esetében a számfejthető létszámot). A szoftvert és a használatát biztosító termékszámot a Felhasználó nem adhatja semmilyen jogcímen harmadik fél birtokába vagy használatába. Amennyiben a Szolgáltató visszaélést tapasztal a termékszámok használata során, jogában áll az adott termékszámot végérvényesen letiltani.

11. Különböző Kulcs-Soft szoftverek közti adatátadás, kiegészítő Modulok használata

11.1   Különböző Kulcs-Soft szoftverek közötti átadás csak a mindenkori legfrissebb szoftververziók között működik, melynek előfeltétele mind a feladó, mind a fogadó programra megkötött élő terméktámogatási szerződés.

11.2   A Kulcs-Soft szoftverekhez kapcsolódó kiegészítő Modulok használatának előfeltétele, mind az alapszoftverhez, mind a kiegészítő Modulhoz kapcsolódó érvényes terméktámogatás megléte.

12. Kulcs-Híd kommunikációs szoftverek

A Kulcs-Híd kommunikációs szoftvereink segítségével biztosítjuk a kapcsolatot szoftvereink és más fejlesztő cég rendszerei (pl. szoftver, webáruház, webes felület) között. Kulcs-Híd termék vásárlásakor a rendszerek közti kapcsolatot létrehozó szoftvert, a hozzá tartozó beüzemelési leírásokat és terméktől vagy modultól függően minta fájlt is biztosítunk. A rendszerek közötti kommunikáció folyamatos fenntartását, a Kulcs-Híd és az egyéb Kulcs-Soft szoftverek élő terméktámogatási ideje alatt vállaljuk biztosítani. A kapcsolódási és kommunikációs hibákat kizárólag abban az esetben vizsgáljuk és javítjuk térítésmentesen, ha az a Kulcs-Soft termék oldalán keletkezett. A Kulcs-Soft terméktől eltérő oldalon keletkező kapcsolódási és működési hibákért a Kulcs-Soft Nyrt. semminemű felelősséget nem vállal.

13. Terméktámogatás

Jelen szoftvertermék megvásárlásával Felhasználó a vásárlás dátumától számított 1 évig terméktámogatási szolgáltatásban részesül (kivéve a Kulcs-Bér terméket, amely esetében a szerződés a tárgyév végéig érvényes). A terméktámogatás részleteit a www.kulcs-soft.hu oldalon olvashatóak. A terméktámogatás meghosszabbítása évente lehetséges, a szoftvertermékre vonatkozó terméktámogatási díj megfizetésével. A terméktámogatás lejártáról és meghosszabbításának lehetőségeiről Szolgáltató értesíti a Felhasználót a terméktámogatás lejárata előtt.

Esetleges szerződésmódosítás esetén (pl. Programbővítés) az ÁSZF ismételt elfogadásának dátuma nem befolyásolja a termékkövetés lejáratát A Kulcs-Soft Nyrt. élő terméktámogatási szerződéssel rendelkező ügyfelei ingyenesen letölthetik a szerződésben foglalt programok érvényes terméktámogatási időszakon belül megjelenő frissítéseit.

Élő terméktámogatás hiányában a Felhasználó által használt szoftverhez kapcsolódó internetes szolgáltatások (pl. távnyomtatás, mobilportál, webáruház, felhő alapú adattárolási szolgáltatás (cloud), internet alapú adatmentési szolgáltatás) nem vehetőek igénybe. Ezen szolgáltatások használatához minden esetben érvényes terméktámogatással kell rendelkezni.

14. Ügyfélportál

Az érvényes terméktámogatási időszak alatt a Kulcs-Soft Nyrt. a termékszám megadásával hozzáférést biztosít az Ügyfélportálhoz. A Felhasználók az Ügyfélportálból letölthetik az érvényes terméktámogatási időszakon belül megjelenő frissítéseket, valamint hozzáférnek az általuk megvásárolt számlázó programok teljes dokumentációjához. A Felhasználók a terméktámogatási időszak lejártát követően nem férnek hozzá a korábban a megvásárolt programok dokumentációjához és telepítőkészleteihez, így azok tárolása minden esetben a Felhasználók felelőssége. A terméktámogatási időszak lejártát követően a korábban megvásárolt szoftverek telepítőkészleteit a Kulcs-Soft Nyrt. kizárólag a mindenkori szolgáltatási árlistában meghatározott díj ellenében (Verziópótlási adminisztrációs díj) bocsátja rendelkezésre

15. A szoftver oktatási változatára vonatkozó rendelkezések

A jelen szoftvertermék oktatási változatát csak regisztrált (állami és magán) oktatási intézmények használhatják oktatási célra. Saját célra az oktatási intézmények is a szoftvertermék kereskedelmi változatát használhatják.

16. Kulcs-Soft Free'd termékek esetében

Hivatkozások harmadik személyek weboldalaira: A szoftvertermék használata során, a megjelenő hirdetésekre kattintva Ön harmadik személyek weboldalaira csatlakozhat. Ezen weboldalak tartalmára a Kulcs-Soft Számítástechnika Nyrt.-nek nincs befolyása, így nem felelős a harmadik személyek weboldalainak tartalmáért.

A szoftverhez nyújtott szolgáltatások időtartama: A Free'd szoftverek esetében a szoftverhez ügyfélszolgálati segítségnyújtást, törvényi követést, és minden egyéb szolgáltatást a Kulcs-Soft Számítástechnika Nyrt. 2012. december 31.-ig biztosít.

17. Felelősség és kártérítés

A Szolgáltató nem vállal felelősséget semmilyen közvetett vagy közvetlen kárért (például, de nem kizárólagosan felsorolva, így egyéb lehetőséget sem kizárva: adatvesztés, üzleti haszon elmaradása, üzleti tevékenység félbeszakadása, egyéb anyagi veszteségek), mely a szoftver használatából vagy esetleges gátolt működéséből ered.

A Szolgáltató nem garantálja, hogy a szoftver teljes egészében kielégíti a Felhasználó igényeit.

A Szolgáltató felelőssége a jelen szerződésben foglaltakra korlátozódik és ez alapján az esetleges kártérítés összege nem haladhatja meg a Felhasználó által vásárolt szoftvertermék(ek) használati jogának ellenértékeként kifizetett összeget.

18. Érvényesség, felmondás

A Licenc jog a számla keltétől a annak megszüntetésig illeti meg a Felhasználót. Felhasználó megszüntetheti a Licenc jogot oly módon, hogy a szoftvert és annak bármely formában létező valamennyi másolatát megsemmisíti. Egyéb jogokra vonatkozó jogfenntartás mellett a Szolgáltató a Licenc jogot megszüntetheti és a további szoftverhasználatot megtilthatja, amennyiben a Felhasználó a jelen ÁSZF-ben foglalt rendelkezéseket és feltételeket megszegi. Ebben az esetben a Felhasználó köteles a szoftver összes példányát haladéktalanul megsemmisíteni, és Licenc joga megszűnik.

Szolgáltató a jelen szerződést felmondhatja és a további szoftverhasználatot megtilthatja, amennyiben a Felhasználó a jelen ÁSZF-ben foglalt rendelkezéseket megszegi.

19. Szavatosság és jótállás

A Kulcs-Soft Számítástechnika Nyrt. igazolást ad a szoftver jogtisztaságára vonatkozóan. A Szolgáltató garantálja a szoftvert tartalmazó adathordozó anyag- és gyártási hibamentességét, rendeltetésszerű használat esetén a szoftver átvételtől számított 30 napig jótállást vállal. A programokra vonatkozó jótállás érvényesítése a Kulcs-Soft Számítástechnika Nyrt. telephelyén (1022 Budapest, Törökvész út 30/A.) történik.

A Szolgáltató visszavásárlási garanciát nem vállal. Az adathordozó esetleges sérülése esetén a Szolgáltató térítésmentesen új adathordozót biztosíthat a Felhasználónak.

20. Programhiba és annak lejelentése

A programhiba lejelentése, csak írásban, az észlelt hiba reprodukálhatóságát elősegítő futtatáskörnyezeti leírással tehető meg. A programjavításra csak Szolgáltató telephelyén van lehetőség. A programhiba megállapítására kizárólag a Szolgáltató jogosult. Ha a jelenség nem minősül programhibának, akkor a Felhasználó köteles az elemzésért, és a jelenség megoldásáért az aktuálisan érvényes szolgáltatási árlista alapján megállapított díjat kifizetni.

A Webáruház szolgáltatásra vonatkozó használati feltételek

21. Szolgáltatás igénybevételének feltételei

A Webáruház szolgáltatás azon ügyfelek részére vehető igénybe, akik 2014.09.30 előtt megvásárolták, vagy havidíj fizetése mellett bérlik a Kulcs-Ügyvitel Prémium vagy a Kulcs-Számla és Készlet Prémium készletkezelő és számlázó szoftvert, és érvényes termékkövetéssel rendelkeznek, vagy Kulcs-Webáruház szoftvert vásároltak. A Webáruház szolgáltatás azon ügyfelek részére is igénybe vehető, akik egyidejűleg megvásárolták, vagy havidíj fizetése mellett bérlik a Kulcs-Ügyvitel Modul: Webáruház nevű program modul termékünket.

Webáruház szolgáltatás igénybevételéhez a Felhasználónak rendelkeznie kell internet elérhetőséggel és érvényes termékkövetéssel.

22. A szolgáltatás díja

A Szolgáltató a Webáruház szolgáltatást a Felhasználók részére díjmentesen biztosítja, amennyiben a 21. pontban leírt igénybevétel feltételei hiánytalanul teljesülnek

Amennyiben az igénybevétel feltételei részben, vagy egészben nem teljesülnek, a Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy belátása szerint a Webáruház szolgáltatást egyedileg megállapított díj megfizetése ellenében biztosítsa tovább a Felhasználó részére, amelynek tényéről a Felhasználót írásban vagy szóban értesíti.

23. Szolgáltató felelőssége

23.1. Sem Szolgáltató, sem alkalmazottai, sem megbízottja nem vállal felelősséget azokért az esetleges veszteségekért, károkért, költségekért (beleértve, korlátozás nélkül, bármilyen elmaradt profitot, közvetett, járulékos vagy következményi veszteséget is), amelyek a webáruházba történő belépésből vagy annak használatából esetlegesen erednek. Felhasználó a webáruházat kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy Szolgáltató nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért a szándékosan, súlyos gondatlansággal, vagy bűncselekménnyel okozott, továbbá az életet, testi épséget, egészséget megkárosító szerződésszegésért vagy károkozásért való felelősségen túlmenően.

23.2. Szolgáltató kizár minden felelősséget a webáruház használói által tanúsított magatartásért. Felhasználó teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért, Szolgáltató ilyen esetben teljes mértékben együttműködik az eljáró hatóságokkal a jogsértések felderítése végett.

23.3. A webáruház szolgáltatás oldalai olyan kapcsolódási pontokat (linkeket) tartalmazhatnak, amely más szolgáltatók oldalaira vezet. Ezen szolgáltatók adatvédelmi gyakorlatáért és más tevékenységéért Szolgáltató nem vállal felelősséget.

23.4. Szolgáltató nem vállal felelősséget a webáruház látogatásakor közvetlenül, közvetetten, véletlenszerűen felmerülő működési illetve tartalmi hibákért vagy hiányosságokért, nem vállal továbbá felelősséget a hibás adatok megadásából eredő esetleges hibákért.

23.5. Az Internet globális jellege miatt Felhasználó elfogadja, hogy a webáruház használata során a vonatkozó nemzeti jogszabályok rendelkezéseit is figyelembe véve jár el. Amennyiben a webáruház használatával összefüggő bármely tevékenység a Felhasználó államának joga szerint nem megengedett, a használatért kizárólag Felhasználót terheli a felelősség.

23.6. A Szolgáltató és a Felhasználó között létrejött szerződés alapján teljesítendő ellenszolgáltatás, illetve a szerződésben meghatározott egyéb előnyök a jelen 23. pontban foglalt felelősségkorlátozásra tekintettel kerültek megállapításra.

24. A Felhasználó felelőssége

24.1. Amennyiben Felhasználó a webáruházban kifogásolható tartalmat észlel, köteles azt haladéktalanul jelezni Szolgáltatónak. Amennyiben Szolgáltató jóhiszemű eljárása során a jelzést megalapozottnak találja, jogosult az információ haladéktalan törlésére vagy annak módosítására, a webáruház leállítására, vagy elérhetőségének korlátozására.

24.2. A Felhasználó, felelős az általa a webáruházba feltöltött termékekért. Amennyiben az eladásra kínált termék forgalmazása engedélyhez kötött, a szükséges engedélyek meglétéért és érvényességéért a Felhasználó felel.

24.3. Kereskedelmi forgalomba nem hozható, vagy időközben kitiltott termékek webáruházból történő eltávolítása a Felhasználó feladata és felelőssége. Ilyen esetekben a Szolgáltató teljes mértékben együttműködik az eljáró hatóságokkal.

25. Szerzői és tulajdonjogok

25.1. Szolgáltató a szerzői jogi jogosultja vagy a feljogosított felhasználója a webáruházban megjelenített, nem a Felhasználóktól származó valamennyi tartalomnak, bármely szerzői műnek, illetve más szellemi alkotásnak (ideértve többek közt valamennyi grafikát és egyéb anyagokat, a weboldal felületének elrendezését, szerkesztését, a használt szoftveres és egyéb megoldásokat, ötletet, megvalósítást).

25.2. Szolgáltató valamennyi, a webáruházban szereplő, nem Felhasználótól származó védjegy (márkanév, logo stb.) használatára jogosult. A regisztráció, a webáruház használata, illetve az Általános Szerződési Feltételek egyetlen rendelkezése sem biztosít jogot a Felhasználónak a webáruházban szereplő bármely kereskedelmi névnek vagy védjegynek bármely használatára, hasznosítására.

25.3. A Felhasználó felelős az által a webáruházba feltöltött termékek megnevezéseiben vagy képeiben megjelenő védett márkanév vagy logó jogszerű használatáért, valamint felelős a nem jogszerű felhasználásból eredő kártérítési igényekért.

25.4. A webáruház rendeltetésszerű használatával járó megjelenítésen, az ehhez szükséges ideiglenes többszörözésen és a magáncélú másolatkészítésen túl ezen szellemi alkotások a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye nélkül semmilyen egyéb formában nem használhatók fel vagy hasznosíthatók.

26. Egyéb rendelkezések

26.1. Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy bármikor, bármilyen változtatást, javítást, működési módosítást hajtson végre a webáruház szerkezetében, elrendezésében, felületében valamint működésében, előzetes figyelmeztetés nélkül. A Szolgáltató továbbá fenntartja a jogot, hogy a webáruházat más domainnév alá helyezze át.

26.2. Felhasználó a webáruház szolgáltatás igénybevételével az általa megadott valamennyi adat Szolgáltató általi, jelen ÁSZF-ben meghatározott időtartamra történő tárolásához kifejezetten hozzájárul.

27. A webáruház szolgáltatás

27.1. Aktiválás

A webáruház aktiválását a Felhasználó a Kulcs-Számla Perfekt, Kulcs-Számla Prémium, Kulcs-Számla és Készlet Perfekt, Kulcs-Számla és Készlet Prémium vagy Kulcs-Ügyvitel Prémium programban végezheti el. Az Aktiválás egyben az ÁSZF kifejezett elfogadását is jelenti.

27.2 Cím, tárhely, termék paraméterek

A webáruház a szolgáltató által biztosított címen érhető el, amelynek formátuma: http://webaruhaz.kulcs-soft.hu/azonosító (a továbbiakban Honlap). A cím formátumának megváltoztatására webáruházanként, külön díj megfizetése ellenében, a mindenkori árlista alapján van lehetőség.

A Szolgáltató minden webáruház adatot adatbázisban tárol, melynek mérete 200 MB méretben kerül meghatározásra. A 200 MB-on felüli Felhasználók az átlépés vagy értesítés pillanatában érvényes tárhely árlista alapján külön díj ellenében bővíthetik meglévő webáruház adatbázisukat.

27.3 Működés testreszabása, módosítása

A Szolgáltató külön díj ellenében biztosítja a Felhasználók részére a webáruházak egyedi testre szabását, tovább fejlesztését. Az egyedi fejlesztéseket minden esetben a szolgáltató szakemberei végzik. Az egyedi fejlesztési igényekre vonatkozó árajánlatot a Szolgáltató a felmerülő igények alapján határozza meg és készíti el.

Felhasználó az Egyedi Megoldásokat a Szolgáltató megkeresése, és a vele folytatott egyeztetéseket követően veheti igénybe, azokat a szerződéses feltételekben történő megállapodást és részletes specifikációt követően rendelheti meg.

27.4 Szoftvergarancia

A Szolgáltató a webáruházban esetlegesen felmerülő hibákat a saját tesztelési folyamatai, vagy a Felhasználók bejelentései alapján folyamatosan javítja.

A hibás működésből eredő károkért a Szolgáltató a 23. pont alapján nem vállal felelősséget.

A hiba bejelentésétől számítva a Szolgáltató vállalja, hogy a hibát 20 munkanapon belül kijavítja.

Nem tekinthető hibának a webáruház azon logikai működése, amely eltér a Felhasználó által vélelmezett helyes működéstől.

28. Adatvédelem, adatkezelés

28.1 Az adatkezelés célja

A regisztráció célja Felhasználók üzleti partnerei (továbbiakban Vásárlók) webáruházban történő azonosítása az egyes szolgáltatások, funkciók igénybevételéhez, valamint a szükséges adatok rendelkezésre állása az áruvásárlás, vagy szolgáltatás igénybevétel gazdasági esemény alapján történő bizonylat készítéshez, számlázáshoz.

28.2 Az adatkezelés jogalapja

A Szolgáltató általi adatkezelésekre az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 5. § (1) bekezdés a) pontja szerint a Felhasználók önkéntes hozzájárulása alapján, továbbá az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, és a számla, egyszerűsített számla és nyugta adóigazgatási azonosításáról, valamint a nyugta adását biztosító pénztárgép és taxaméter alkalmazásáról szóló 24/1995. (XI. 22.) PM rendelet (a továbbiakban: PM rendelet) alapján kerül sor. A hozzájárulást Felhasználó az egyes adatkezelések tekintetében a Honlap használatával, a regisztrációval, illetve a kérdéses adatok önkéntes megadásával adja meg.

28.3 Az adatkezelő megnevezése

Kulcs-Soft Számítástechnika Nyrt. (székhely: 1022 Budapest, Törökvész u. 30/a.). Tekintettel arra, hogy az adatkezelés az adatkezelővel ügyfélkapcsolatban álló felhasználókra vonatkozik, így az Infotv. 65. § (3) a) pontja alapján az adatkezelés adatvédelmi nyilvántartásba vétele nem szükséges.

28.4 Az adatkezelés időtartama

A regisztrációs folyamat során kötelezően megadott személyes adatok kezelése a regisztrációval kezdődik és annak törléséig tart. Nem kötelező adatok esetén az adatkezelés az adat megadásának időpontjától a kérdéses adat törléséig tart. A regisztráció Felhasználó általi törlésére, valamint Szolgáltató általi törlésére bármikor, az Általános Szerződési Feltételekben rögzített esetben és módon kerülhet sor.

Fenti rendelkezések nem érintik a jogszabályban (pl. számviteli jogszabályokban, illetve a PM rendeletben) meghatározott megőrzési kötelezettségek teljesítését, valamint a Honlapon történő regisztráció során vagy egyéb módon adott további hozzájárulások alapján történő adatkezeléseket.

28.5 A kezelt adatok

A regisztrációs folyamat során kötelezően megadott személyes adatok kezelése a regisztrációval.

Szolgáltató a webáruházban internetes kereskedelmi és megjelenítési lehetőséget biztosít Szolgáltatásként a Felhasználók részére. A Szolgáltató a Szolgáltatás nyújtása során keletkezett technikai adatokat (pl. vásárlói adatok, belépési adatok, vásárlási adatok, termék adatok) kezeli.

Vásárló és a Felhasználó a megrendelés során - nem kötelező jelleggel - további adatokat is megadhat. Ezek megadásával hozzájárul ahhoz, hogy Szolgáltató azokat a Szolgáltatás keretében megőrizze.

28.6 Regisztrációs adatok:

•E-mail cím
•Jelszó
•Név
•Ország
•Irányítószám
•Város
•Utca
•Telefon

Az adatok megadását követően Szolgáltató e-mailben értesíti Vásárlót a regisztráció sikerességéről.

Szolgáltató kizárólag a Vásárló jelszavának lenyomatát (hash) tárolja, magát a jelszót nem.

A Vásárló a regisztráció során nem kötelező jelleggel további adatokat is megadhat, amennyiben az a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatás teljesítéséhez, elősegítéséhez szükséges.

A Szolgáltató vállalja, hogy a regisztráció során a Vásárlók által megadott e-mail címekre nem küld elektronikus levelet, kivéve a Vásárló által igénybe vett szolgáltatásaihoz kapcsolódó e-maileket, vagy ha ezt a vásárló egyes webáruházak esetében hírlevél szolgáltatásra feliratkozott.

A Szolgáltató vállalja, hogy a regisztráció során a Vásárlók által megadott e-mail címet a Felhasználókon kívül más, harmadik fél részére nem adja ki és nem teszi közzé.

28.7 Technikai adatok

A webáruház használata során a Szolgáltató technikai okokból automatikusan rögzítheti a Felhasználó és Vásárlók IP címét, az általa használt operációs rendszer és böngészőprogram típusát és más információkat. Ezen adatok naplózását a rendszer folyamatosan végzi. Az így nyert adatokhoz a Felhasználók nem, csak a Szolgáltató fér hozzá.

Szolgáltató rögzítheti azoknak az internetoldalaknak az adatait, ahonnan a Vásárló vagy Felhasználó eljutott a webáruházba. A Vásárló vagy Felhasználó személyére, profiljára ezekből az adatokból nem lehet következtetni.

A fenti információkat Szolgáltató kizárólag a webáruház technikai üzemeltetése érdekében, valamint statisztikai célokra használja fel.

28.8 E-mail címek kiemelt kezelése

A Szolgáltató kiemelt figyelmet fordít az általa kezelt elektronikus levélcímek felhasználásának jogszerűségére, így azokat csak az alábbiakban meghatározott módon használja fel (tájékoztató vagy reklám) e-mail küldésére.

Az e-mail címek kezelése elsősorban a Vásárló azonosítását, a megrendelések teljesítése, szolgáltatások igénybe vétele során a kapcsolattartást szolgálja, így elsősorban ennek érdekében kerül sor e-mail küldésére.

A Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások vagy az Általános Szerződési Feltételek változása esetén a változásokra vonatkozó, valamint a Szolgáltató egyéb hasonló szolgáltatásaira vonatkozó tájékoztatást a Szolgáltató bizonyos esetekben elektronikus formában, e-mailben juttatja el az érintettek részére. Az ilyen "értesítési listáról" nem lehet leiratkozni, ezen értesítéseket azonban a Szolgáltató nem használja reklámozási célra.

A regisztráció során megadott elektronikus levélcímekre hirdetést vagy reklámot tartalmazó leveleket a Szolgáltató csak a Felhasználó vagy Vásárló kifejezett hozzájárulásával, a jogszabályi előírásoknak megfelelő esetekben és módon küld.

Az egyes webáruházak hírlevél küldés funkcióval is bővítve vannak. Ebben az esetben a Vásárlók a regisztráció során dönthetik el, kívánnak-e hírlevelet fogadni az adott webáruházból. A hírlevél küldést a Felhasználók végzik, annak tartalmáért a teljes mértékben a Felhasználó a felelős.

A Szolgáltató minden hírlevél opcióval bővített webáruház esetén biztosítja a Vásárlók részére a hírlevél leiratkozási lehetőséget az adott webáruházban.

A Szolgáltató biztosítja a Vásárlók részére, hogy a Felhasználók csak azoknak a Vásárlóknak küldhetnek hírlevelet, akik azt a regisztráció során engedélyezték, vagy később önszántukból feliratkoztak rá.

28.9 Az adatokat kezelő és megismerő személyek köre

Az adatokat elsődlegesen Szolgáltató illetve Szolgáltató belső munkatársai jogosultak megismerni, azonban azokat nem teszik közzé, harmadik személyek részére nem adják át.

Az alapul fekvő informatikai rendszer üzemeltetése, a megrendelések teljesítése, az elszámolás rendezése körében Szolgáltató adatfeldolgozót (pl. rendszerüzemeltető, fuvarozó vállalat, könyvelő) vehet igénybe.

A fentieken túl a Vásárlóra vonatkozó személyes adatok továbbítására kizárólag törvényben kötelezően meghatározott esetben, illetve a Vásárló hozzájárulásával adhatja tovább.

A Szolgáltató minden szükséges lépést megtesz, hogy biztosítsa a Felhasználók és Vásárlók által megadott személyes adatok biztonságát mind a hálózati kommunikáció során, mind az adatok tárolása, őrzése során. A személyes adatokhoz szigorúan korlátozott a hozzáférés a jogosulatlan megismerés, a személyes adatok jogosulatlan megváltoztatása, illetve jogosulatlan felhasználásának elkerülése érdekében.

28.10 Felhasználói és Vásárlói jogok A Felhasználó vagy a Vásárló bármikor jogosult tájékoztatást kérni a Szolgáltató által kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról, továbbá bármikor módosíthatja azokat a weboldalon keresztül, illetve az e-mail cím tekintetében a Szolgáltatóhoz intézett e-mail útján.

Felhasználó vagy Vásárló jogosult továbbá adatai törlésének kérésére az e pontban megadott elérhetőségek útján. Szolgáltató a Felhasználó és Vásárló kérésére tájékoztatást ad a rá vonatkozó, általa kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg adatait. Szolgáltató a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül írásban adja meg a kért tájékoztatást.

Az érintett a jogait az alábbi elérhetőségeken gyakorolhatja:

Postai cím: Kulcs-Soft Számítástechnika Nyrt. 1022 Budapest Törökvész út 30/a
E-mail cím: [email protected]

A Felhasználó/Vásárló bármely, az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, illetve észrevétellel a Szolgáltató munkatársához fordulhat a fenti elérhetőségeken keresztül.

A Vásárló bármikor jogosult a helytelenül rögzített adatainak helyesbítését vagy azok törlését kérni. Egyes adatait a webáruházban maga helyesbítheti. A törlés nem vonatkozik a jogszabály (pl. számviteli szabályozás) alapján szükséges adatkezelésekre, azokat Szolgáltató a szükséges időtartamig megőrzi.

A Vásárló az Infotv., valamint a Polgári Törvénykönyv (2013. évi IV. törvény) alapján bíróság előtt érvényesítheti jogait, kérheti továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elnökének segítségét is (1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/c, Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5., további információ: www.naih.hu). Amennyiben a Vásárló vagy Felhasználó Szolgáltatás igénybevételéhez a regisztráció során harmadik fél adatait adta meg vagy a webáruház használata során bármilyen módon kárt okozott, a Szolgáltató jogosult a Vásárlóval vagy Felhasználóval szembeni kártérítés érvényesítésére. A Szolgáltató ilyen esetben minden tőle telhető segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából.

28.11 Egyéb rendelkezések

Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy jelen Adatvédelmi nyilatkozatot a Felhasználók előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. A módosítás hatályba lépését követően Felhasználó a Szolgáltatás használatával ráutaló magatartással elfogadja a módosított Adatvédelmi nyilatkozatot.

29. Jelen szerződés megszűnése

Amennyiben a Felhasználó a webáruházát deaktiválja (a programon belül, Karbantartás/Webáruház beállítások/Webáruház deaktiválása), az egyben a jelen ÁSZF alapján létrejött szerződés felmondását is jelenti. A szerződés ily módon történő felmondását követően a Szolgáltató nem köteles tovább tárolni a Felhasználó webáruházában keletkező adatokat, rendeléseket, valamin nem biztosítja tovább a webáruház elérhetőségét.

Jogérvényesítési lehetőségek

30. Panaszügyintézés

Felhasználó a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő:
Levelezési cím: 1022 Budapest Törökvész út 30/a
Telefonszám: +36/1 336 5300

31. Panaszügyintézés módja

Szolgáltató a tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogás 30. pont szerinti elérhetőségeken történt előterjesztését követően legkésőbb 48 órán belül - melybe a munkaszüneti napok ideje nem számít be - érdemben válaszol Felhasználó kifogására, megjelölve a jogérvényesítés lehetősége esetén a jogérvényesítés lehetséges helyét, módjait valamint az arra nyitva álló határidőket.

32. Egyéb jogérvényesítési lehetőségek

Amennyiben a Szolgáltató és Felhasználó között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita Szolgáltatóval való tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva Felhasználó számára:

32.1. Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságoknál: Amennyiben Felhasználó fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról.

32.2. Békéltető testület: A szolgáltatások minőségével, valamint a szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos fogyasztói jogvita bíróságon kívüli, békés rendezése céljából Felhasználó eljárást kezdeményezhet a lakóhelye szerint illetékes szakmai kamara mellett működő békéltető testületnél.

32.3. Bírósági eljárás: Felhasználó jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi IV. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény rendelkezései szerint.

Záró rendelkezések

33. A Szolgáltató a jelen ÁSZF feltételeit módosíthatja, amennyiben arról írásos tájékoztatást küld az ügyfeleknek, legalább 2 hónappal a módosítást megelőzően. Amennyiben a Felhasználó nem mondja fel a szerződést szabályszerűen, legkésőbb addig az időpontig, míg a módosítás esedékessé válik, úgy rá a továbbiakban az új szerződési feltételek vonatkoznak.

34. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a hatályos magyar Ptk. és más jogszabályok, továbbá a hatályos magyar internet szokások alkalmazandók.

Ezen Általános Szerződési Feltételek hatályba lépésének ideje: 2012.01.18.