Adatvédelem


Adatvédelmi elv

Ez a nyilatkozat érvényes a Kulcs-Soft Nyrt által üzemeltetett website-ok felületeire (továbbiakban: Webhely). A Kulcs-Soft Nyrt elkötelezett a személyes adatok védelme mellett. Jelen dokumentumban a felhasználó megfelelő tájékoztatása érdekében vázoljuk adatkezelési módszereinket. A személyes adatok jogosulatlan felhasználása ellen, valamint az adatok pontossága érdekében a Kulcs-Soft Nyrt saját maga által üzemeltetett rendszerein belül fizikai és elektronikus védelemmel, valamint kezelési előírások használatával biztosítjuk ügyfeleink átadott adatainak védelmét.

Az általunk gyűjtött információk, a kezelés módja

Három módon gyűjtünk információt: az Ön által megadott adatok alapján, a web szerver naplók útján, illetve a bejövő telefonbeszélgetések alapján.

 1. Ön által megadott adatok:
  A rendszerben megadott felhasználónév és jelszó automatikusan ellenőrzésre kerül minden bejelentkezéskor, melyet az Ön előfizetésének beazonosítására használunk fel. Biztonsága érdekében a rendszer nem tárol információt Cookie formájában az Ön számítógépén. Az előfizetésének érvényességén kívül másra nem használjuk fel az Ön által megadott bejelentkezési adatokat. A Webhelyen megadott email címet válaszadásra, értesítések küldésére, a személyes- és cégadatokat, elérhetőségeket rendelési és árajánlat-kérési tranzakciók teljesítésére használjuk fel. Az előfizetéséhez kapcsolódó adatokat nem reklámcélú értesítések kiküldésére használhatjuk fel (lásd még: "Marketing- és reklámlevelek")
 2. Web szerver naplók:
  Internet technológiai sajátossága, hogy minden kapcsolatfelvétel naplózásra kerül. Ezek olyan, személyhez nem köthető forgalmi naplók, melyeket kizárólag adminisztrációhoz, terhelés elemzéséhez használunk és tartalmazzák a látogatás időpontját.
 3. Telefonbeszélgetések:
  A Kulcs-Soft Számítástechnikai Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 1022 Budapest, Törökvész utca 30/a.; cégjegyzékszám: 01-10-045531) mint adatkezelő a telefonbeszélgetésről hangfelvételt készít, mely hangfelvételt személyes adatként, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően, az adatbiztonsági követelményeket betartva kezel, az érintett kifejezett és önkéntes hozzájárulása alapján, melyet a Ön a telefonbeszélgetés lefolytatásával ad meg a Kulcs-Soft Nyrt. részére.

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság a Kulcs-Soft Nyrt. adatkezelését NAIH-54094/2012 számú adatkezelési azonosító alatt nyilvántartásba vette. A Kulcs-Soft Nyrt. a személyes adatokat harmadik személy részére nem továbbítja, azokat kizárólag a Kulcs-Soft. Nyrt. érintett munkavállalói ismerhetik meg. Személyes adatai kezelésére tekintettel Ön bármikor jogosult az adatkezelésről tájékoztatást kérni a Kulcs-Soft Nyrt-től, melyre a Kulcs-Soft. Nyrt. 30 napon belül írásban válaszol. Amennyiben észleli, hogy a Kulcs-Soft Nyrt. által kezelt személyes adatai nem felelnek meg a valóságnak, kérheti azok helyesbítését. Jogosult továbbá személyes adatai törlését vagy zárolását kérni, melynek a Kulcs-Soft Nyrt. haladéktalanul eleget tesz. Amennyiben az adatkezelés sérti valamely, az Adatvédelmi törvényben meghatározott jogát, peres eljárást indíthat az adatkezelő ellen, mely perre a lakóhelye szerinti megyei bíróság illetékes.

Adatkezelési elveink

Az általunk gyűjtött adatokra általánosságban igaz:

 • Nem adjuk ki harmadik fél részére (hacsak erre nem kapunk felszólítást állami szervtől),
 • nem küldünk kéretlen reklámanyagot,
 • nem gyűjtünk szoftver-felhasználási adatokat - kivéve a jogosulatlan szoftverhasználat felderítését célzó felhasználási adatokat,
  hacsak erre Ön felhatalmazást nem ad.

Marketing- és reklámlevelek

Az Ön kifejezett kérésére a Kulcs-Soft Nyrt elektronikus vagy postai formában küldhet rendszeresen reklámanyagot. Ez a felhatalmazás bármikor visszavonható.

Módosítás

Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy módosítsuk jelen felhasználási feltételeket, melyről Ön folyamatosan tájékozódhat a Webhelyen.
Amennyiben a jelen dokumentumban foglaltakhoz kapcsolódóan kérdése van, a következő email címen kaphat tájékoztatást: online@kulcs-soft.hu